ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به در خواست جمعی از اعضای انجمن جوانان ناشنوای مهر سخن برای برگزاری اردوی تفریحی ؛ و با موافقت مدیریت این انجمن، اردوی یک روزه باغ بهادران در تاریخ ده تیر ماه سال جاری ویژه برادران برگزار گردید.پایان این اردوی تفریحی که با حضور بیست نفراز برادران با یک دستگاه مینی بوس تشکیل شده بود،لبخند رضایت بر چهرۀ تک تک دوسنداران طبیعت دیده می شد.با آرزوی سلامتی وتندرستی برای همه دوستان