ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در مورخه 23/11/88 جمعی از ناشنوایان به همراه خانواده های خود با یک دستگاه اتوبوس به سمت جمکران حرکت کردیم.غروب جمعه رادر جوار حرم حضرت معصومه و شب تا صبح را درمسجد جمکران به نیایش پرداختیم،صبح شنبه به اصفهان برگشتیم.