ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به پیشنهاد روابط عمومی و درخواست جمعی از ناشنوایان با حضور بیش از 20 نفر از جوانان ناشنوا ،مسابقه ای جهت سرگرمی به اجرا درآمد که در پایان پس از مسابقات مهیج از تیم های اول و دوم و سوم قدردانی به عمل آمد.