امـروز، سه شنبه, 21 مرداد 1399

سازمان بهزیستی در موزخه 22/5/88 جلسه ای با مو ضوع تغییر وتحول در جامعه و پیشرفت توانمندهای معلولین، در سالن بهزیستی واقع درمیدان خواجو برگزار کرد.که دراین جلسه مبانی کار آفرینی واشتغال محور صحبتهای سخنرانان بود.