امـروز، سه شنبه, 21 مرداد 1399
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در روز جمعه 11/2/88 حدود 80نفر از ناشنوایان با دو دستگاه اتوبوس از اصفهان به مقصد خوانسار و با سرپرستی آقای محمود سعیدی اعزام شدند. دیدن طبیعت این شهر زیبا روحیه ای شگرف به این عزیزان بخشیده شد وپس از گردش وتفریح این منطقه ،صرف ناهار ونیز بازدید از چشمه خوانسار به اصفهان عزیمت نمودند.