امـروز، سه شنبه, 21 مرداد 1399
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درتاریخ 16/5/88 گروهی ازاعضای انجمن دور هم جمع شده و به منظور ترویج فرهنگ همزیستی در میان جامعه ناشنوا و تعامل با جامعه عادی اردوی یک روزه ای را در پل زمان خان واقع در شهرکرد،برپا نمودند.در این اردو که با حضور 40 نفر از اعضا برگزار شد از پارک شهرکرد و جاذبه های طبیعی آن منطقه نیز دیدن به عمل آمد.