امـروز، سه شنبه, 21 مرداد 1399
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه انتخابات در تاریخ 9/12/78 پس از اعلام آمادگی جوانان ناشنوا برای کاندیدای هیئت مدیره در محل مجتمع شهید اژه ای با حضور تعداد 150 نفر ازجوانان ناشنوا واجدالشرایط و همچنین با حضور سرکار خانم معاجزی ، آقای کریم نژاد ومحسن تیموری وعلیرضا مردانی با عنوان ناظرین جلسه برگزار گردید.اعضای هیئت مدیره سابق ازچگونگی عملکرد وفعالیتهای خود گزارش داده وسپس آقای محمد حسین رضای بازرس انجمن به گزارش فعالیتهای انجام شده پرداخت واظهار رضایت نمود.نتیجه رای گیری آقایان محمد حسین رضایی به سمت رئیس هیئت مدیره ،محمود سعیدی نایب رئیس،محمد علی شاکری مسئول امور مالی ،خانم علیان مسئول امور فرهنگی و کوشا علائی مسئول روابط عمومی،امیر صباغ هرندی به سمت پشتیباتی و تدارکات و جعفر فروغی جلب مشارکت و عضویت .اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال و آقایان محمد حسن زهیدی و علیرضا مهتری اعضای علی البدل و آقای مهدی درویشی به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.