امـروز، جمعه, 29 شهریور 1398

 پزشکان همیشه از وجود حسی موسوم به حس ششم در انسان‌ها خبر داده اند که افراد از آن برای درک وضعیت و نحوه حرکت اندام‌هایشان بدون کاربرد حس بینایی بهره می‌گیرند. حس ششم که به proprioception مشهور است، به انسان‌ها کمک می‌کند هم از وضعیت ایستایی اندام‌های بدن خود مطلع شوند و هم حرکت اندامشان را حس کنند. انسان‌ها از این احساسات برای کنترل حرکت اندام بدن، دستکاری اشیای اطراف و پیش بینی درست برای انجام برخی حرکات استفاده کنند.

 پزشکان همیشه از وجود حسی موسوم به حس ششم در انسان‌ها خبر داده اند که افراد از آن برای درک وضعیت و نحوه حرکت اندام‌هایشان بدون کاربرد حس بینایی بهره می‌گیرند. حس ششم که به proprioception مشهور است، به انسان‌ها کمک می‌کند هم از وضعیت ایستایی اندام‌های بدن خود مطلع شوند و هم حرکت اندامشان را حس کنند. انسان‌ها از این احساسات برای کنترل حرکت اندام بدن، دستکاری اشیای اطراف و پیش بینی درست برای انجام برخی حرکات استفاده کنند.